Теория СЭГ

Теория СЭГ (сдо-геосервер)

Предмет социально-экономической географии (СЭГ), место СЭГ в системе наук. Развитие идей СЭГ. Основные современные идеи, гипотезы, теории, методы СЭГ. Категорийный фонд современной СЭГ. Теории экономико-географического положения, географического разделения труда и экономического районирования, территориальных социально-экономических систем. Территориальная организация общества. Тенденции и проблемы развития СЭГ.

Объем курса составляет 76 часов, в том числе лекций 28, практических и семинарских занятий 24, КСР 24 часов. Промежуточный контроль ведется по модулям в соответствии с программой в форме тестовых заданий. Итоговый контроль знаний проводится в комбинированной форме экзамена (устный ответ и письменное тестирование) с учетом рейтинговой оценки за период изучения дисциплины.

З 1993–94 навучальнага года для студэнтаў геаграфiчнага факультэта  чытаецца новы курс "Тэорыя сацыяльна-эканамiчнай геаграфii" (першапачатковая назва – "Асновы сацыяльна-эканамiчнай геаграфii"). Задача дадзенай вучэбнай дысцыплiны заключаецца ў тым, каб раскрыць галоўныя тэарэтычныя палажэннi, найбольш iстотныя, прынцыповыя моманты, г. зн. метадалагiчныя асновы сацыяльна-эканамiчнай геаграфii (СЭГ) як навукi, пазнаёмiць сту-дэнтаў з асаблiвасцямi развіцця эканомiка-геаграфiчных iдэй і iх сучасным станам. Курс "Тэорыя сацыяльна-эканамiчнай геаграфii" развівае і пашырае некаторыя палажэннi курса "Уводзiны ў сацыяльна-эканамiчную геаграфiю". У iм аналiзуюцца i разглядаюцца сутнасць СЭГ, яе месца ў сiстэме геаграфічных навук, метады даследаванняў, катэгарыйны фонд, асноўныя тэорыi ў якасцi найбольш буйных адзiнак лагiчнай структуры навукi.

У дапаможнiку аналiзуецца развiццё iдэй, гiпотэз, канцэпцый СЭГ не толькi ў межах былога СССР, але і ў краінах Заходняй Еўропы, ЗША, Канадзе, Кiтаi i iнш., а таксама характарызуюцца тэндэнцыi развiцця сацыяльна-эканамiчнай геаграфii на сучасным этапе.

У структурных адносiнах вучэбны дапаможнiк складаецца з дзе-вяці тэм, у якіх вылучаны параграфы (агульная колькасць 23), падзеленыя, ў сваю чаргу, адпаведнымi загалоўкамi на падпараграфы. Выкладанне матэрыялу ў тэмах i параграфах суправаджаецца ўклю-чэннем пашыральнага  блока, абагульняльнага i блока самаправеркі. У пашыральным блоку прыводзяцца дадатковыя звесткі, канкрэтныя прыклады, цытаты з эканомiка-геаграфiчных і іншых работ, якія дапаўняюць, пашыраюць асноўны тэкст. У абагульняльным блоку пасля кожнай тэмы выкладзены яе галоўныя палажэннi, вывады ў выглядзе абагуленых фармулёвак.

Блок самаправеркi адносiцца да метадычнага  апарату дапаможнiка. Уключаныя ў яго пытаннi i заданнi дапамагаюць студэнтам самастойна праверыць ступень засваення выкладзенага матэрыялу.

У вучэбным дапаможнiку тэмы 1, 4–9 напiсаны доктарам педагагічных навук, прафесарам С. І. Сiдорам; тэма 2, § 7–8 тэмы 3 – кандыдатам геаграфічных навук Г. С. Смаляковым; уводзіны і § 4–10 тэмы 3 напісаны аўтарамі сумесна.

Скачать: teoriya-syeg.zip [192.95 Kb] (cкачиваний: 123)

Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Вопрос:
Столица России?
Ответ:*